Klauzula informacyjna dla rejestru petycji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kalety.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru petycji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm),


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie petycji, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2018 r., poz.217 z późn. zm.),


6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,


7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych,


8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia petycji.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-07 07:54:08 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:26:39.[wersja do druku]
.