Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”
2022-08-02 10:54:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”.
2022-08-01 15:18:28
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416
2022-07-29 09:45:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września 2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowie instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22"
2022-06-30 14:47:47
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 czerwca 2018 r. zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice -Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie”
2022-06-15 13:28:35
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji
2022-06-10 13:34:18
  ...więcej

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebeł Styl”
2022-06-08 08:22:19
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończoniu postępowania dowodowe w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzji nr WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września 2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22
2022-05-24 15:22:34
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 12 kwietnia 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskao przedsięwzięcia pn. „Zmianie sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”
2022-04-19 15:18:51
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz -Maksymilianowo -odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie” w toku postępowania o zmianę decyzji.
2022-04-05 10:45:06
  ...więcej

Obwieszczenie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo -odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie” w toku postępowania o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29 czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dr Mirosława Mierczyk-Sawicka podpisano elektronicznie
2022-03-30 12:30:45
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko związanego ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzji nr WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z1 dnia 13 września 2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22
2022-03-14 12:30:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzji nr WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września 2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22
2022-03-11 13:10:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 267/22 przy ul. Powstańców Śląskich w Kaletach”
2022-02-28 13:33:44
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 26 stycznia 2022 r. znak: WOŚiN.6220.2.6.2021.2022 w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 267/22 przy ul. Powstańców Śląskich w Kaletach”
2022-01-26 12:42:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 23 grudnia 2021 r. G.K.6220.8.4.2021 , w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Posadowienie kabiny lakierniczej na terenie Savepol Sp.zo.o., 42-660 Kalety przy ul. Fabrycznej 2", na działkach o numerach ewidencyjnych 61/22,67/20,69/19 obręb Kalety k.m.4.
2021-12-30 14:13:19
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20 grudnia 2021 r. znak: WOŚiN.6220.2.4.2021 w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 267/22 przy ul. Powstańców Śląskich w Kaletach”
2021-12-20 13:40:03
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 17 grudnia 2021 r. znak: WOŚiN.6220.2.2.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: „Budowie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 267/22 przy ul. Powstańców Śląskich w Kaletach”
2021-12-17 13:40:43
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 1 października 2021 r. GK.6220.8.1.2021 , w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Posadowienie kabiny lakierniczej na terenie Savepol Sp.zo.o., 42-660 Kalety przy ul. Fabrycznej 2", na działkach o numerach ewidencyjnych 61/22,67/20,69/19 obręb Kalety k.m.4.
2021-10-18 15:51:26
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania w dniu 06.08.2021 postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie M.6220.3.2021 z 20.07.2021 r. – zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie M.6220.11.2020 z 16.11.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2021-08-10 11:13:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne

.