Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17.08.2023 r. znak: M.6220.6.2023 zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia lub odpowiedni o zasięgnięcie opinii w zakresie planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. K. w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A, na działkach o nr ew.: 284/22, 275/22, 282/22, 273/22, 276/22, 297/22, 295/22, 294/22, 296/22, 292/22, 293/22 obręb Kalety.”
2023-08-21 19:25:26
     ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17.08.2023 r. znak: M.6220.6.2023 zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. K. w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A, na działkach o nr ew.: 284/22, 275/22, 282/22, 273/22, 276/22, 297/22, 295/22, 294/22, 296/22, 292/22, 293/22 obręb Kalety.”
2023-08-21 19:22:13
     ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 12 lipca 2023 r. znak: M.6220.9.1.2022 o wydaniu postanowienia w zakresie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż urządzeń do paczkowania i brykietowania odpadów złomu" znak: M.6220.9.2022 z 24.04.2023 r.
2023-07-14 14:00:05
     ...więcej

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo” dla zadania pn. „LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) - Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144
2023-05-16 13:12:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24.04.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Montaż urządzeń do paczkowania i brykietowania odpadów złomu
2023-04-28 10:14:17
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji „Montaż urządzeń do paczkowania i brykietowania odpadów złomu” w Zakładzie Cabwell Investments Sp. z o. o. Sp. k. - wniosek spółki Cabwell Investments Sp. z o. o. Sp. k z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2A w Kaletach
2023-03-31 11:14:30
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory -Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo dla zadania pn. LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) - Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144
2023-03-28 14:00:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia WOOŚ.420.37.2022.AS3.7 z dnia 11 stycznia 2023 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. „LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,00) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144”
2023-01-17 13:28:37
     ...więcej

Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie znak: M. 6220.3.3020 z 29.01.2021 r. w zakresie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Realizacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Kaletach
2022-10-13 09:38:33
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego RM-II poprzez jego zarurowanie na odcinku 52.20 m
2022-09-28 07:38:48
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji z 29.01.2021 r. znak M.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji „Realizacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Kaletach”.
2022-09-20 15:29:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Targowej 74, działającej przez pełnomocnika, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo” dla zadania pn. „LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) - Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144
2022-09-16 08:58:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl’’ w Miasteczku Śląskim przy ul Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416
2022-09-15 14:13:58
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”
2022-08-02 10:54:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”.
2022-08-01 15:18:28
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416
2022-07-29 09:45:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września 2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowie instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22"
2022-06-30 14:47:47
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 czerwca 2018 r. zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice -Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie”
2022-06-15 13:28:35
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji
2022-06-10 13:34:18
  ...więcej

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebeł Styl”
2022-06-08 08:22:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 62
następne

.