Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych dla osób zgłaszających do Urzędu
Miasta Kalety potrzebę transportową lub
korzystających ze zorganizowanego przez
Burmistrza Miasta Kalety transportu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (dalej: RODO) Burmistrz Urzędu Miejskiego w Kaletach informuje, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (elektronicznie na adres e-mail: iod@kalety.pl )


Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6333.2.1.2021(2) polecającej zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2: osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich; osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (infolinia). Dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczenia zadania zleconego w ww. decyzji a także w celach archiwalnych.


Imię i nazwisko, numer telefonu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ww. decyzją.


Dane wrażliwe dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z ww. decyzją.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach – na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; pracownicy służby zdrowia w punktach szczepień; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zadania zleconego. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).


Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), sprostowania lub poprawiania swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).


Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).


Zbieranie danych osobowych jest konieczne z uwagi na realizację zadania zleconego. Osoba zgłaszająca potrzebę transportową zobowiązana jest podać żądane dane osobowe. W przypadku odmowy podania danych osobowych osoba zgłaszająca potrzebę transportową nie zostanie uwzględniona w organizacji transportu.


Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania. Dane te nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:20:45.[wersja do druku]
« powrót
.