KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW,
KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW,
PRAKTYKANTÓW, PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH ORAZ
SPOŁECZNO – UŻYTECZNYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:


1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@kalety.pl lub pisemnie na adres Administratora.


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: - realizacji umów o pracę, stażów, praktyk studenckich, robót interwencyjnych, prac społeczno – użytecznych, na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) - prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).


4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: ZUS, Urząd Skarbowy i inne niezbędne do realizacji umowy.


5. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.


6. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.


7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).


8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy jak również udział w procesie rekrutacyjnym.


10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:56:19.[wersja do druku]
« powrót
.