Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwał
dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

 

 

Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kalety:

ñ   uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

ñ   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

ñ   całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

ñ   osiągniecie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, redukcji masy odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych na składowisko,

ñ   utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami.

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał zamieszczone zostały poniżej. 

ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2012

BURMISTRZA MIASTA KALETY

z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety.

 

Na podstawie art 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142., poz.1591 ze zm.), uchwały nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Kalety zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:                 

  •  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

 

§ 2

Konsultacje projektów uchwał wymienionych w § 1 zostaną przeprowadzone poprzez ich publikację na stronie internetowej Miasta Kalety oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

1.    Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 6 grudnia 2012 r. do 13 grudnia 2012 r.

2.    Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać  pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie wskazanym w ust.1 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz na adres poczty elektronicznej sekretariat@kalety.plW tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne – ustawa śmieciowa”.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Kalety

 

mgr Klaudiusz Kandzia

 

 

Projekt uchwaly deklaracja - [ver 2_2012].pdf

Projekt uchwaly metoda i stawka - [ver 2_2012].pdf

Projekt uchwaly Regulaminu - [ver 2_2012].pdf

Projekt uchwaly szczegolowy sposob - [ver 2_2012].pdf

Projekt uchwaly termin i tryb - [ver 2_2012].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-06 10:24:02 | Data modyfikacji: 2012-12-06 10:40:48.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.