OBWIESZCZENIE o przystapieniu do konsultacji
społecznych projektu dokumentu pn. „Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
Kalety "

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), podaje się do publicznej wiadomości:


1. Miasto Kalety przystępuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalety ".


2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalety " w terminie od 14.11.2022 r. do 5.12.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.kalety.pl) w zakładce Ogłoszenia… oraz w Referacie Promocji i Pozyskiwania Środków Urzędu Miejskiego w Kaletach 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro pok. 23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


3. Uwagi do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt. 2 – poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie http://bip.kalety.pl oraz w Referacie Promocji i Pozyskiwania Środków UM w Kaletach) i dostarczenie go w jeden z poniższych sposobów:


• drogą elektroniczną na adres: bip@kalety.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,


• poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Kaletach /7o7s0l5sfb/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;


• osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach – II piętro pok. 22;


• pocztą na adres: Urząd Miejski w Kaletach 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 (decyduje data wpływu); 4. Uwagi złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.


5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kalety.


6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:


• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach: https://bip.kalety.pl/ w zakładce Ogłoszenia;


• wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2.


 


Burmistrz Miasta Kalety


Klaudiusz Kandzia

Obwieszczenie_plan_zaopatrzenia_2022.pdf

formularz_plan_zapatrzenia_2022.pdf

formularz_plan_zapatrzenia_2022.rtf

Kalety_Projekt_zalozen_1_6-1.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-11-14 12:44:31 | Data modyfikacji: 2022-11-14 14:51:48.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.