Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety
na lata 2022 - 2030

Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022 - 2030 Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Miasta Kalety, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności działającymi na terenie Miasta Kalety organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu planu.


Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 11 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r.


Konsultacje prowadzone są w następujących formach:


1) Pisemnej-uwagi i opinie do projektu planu można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii, w terminie prowadzenia konsultacji w następujący sposób:


a) w siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,


b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 (decyduje data wpływu do Urzędu),


c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: bip@kalety.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Kaletach /7o7s0l5sfb/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;


2) Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.


3) Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach.


4) Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022 – 2030 zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Kalety i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach.

Ogloszenie_Konsultacje_PGN_2022_2030.pdf

PGN_2022_2030_konsultacje.pdf

Formularz_uwag_PGN_2022_2030.rtf

Raport_konsultacje_PGN_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-10-11 13:28:48.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.