Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
poprawionego projektu Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w
2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2021


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia 12.01.2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji poprawionego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2021 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i uchwały nr 326/XLV/2010 z 5.10.2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 20209 r. poz.638)


zarządzam, co następuje:


§ 1


1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) i art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz.638) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Kalety.


2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalety w 2021 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu.


§ 2


Z projektem Programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


§ 3


Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 11 stycznia 2021 r. Termin zakończenia konsultacji określa się na dzień 2 luty 2021 r.


§ 4


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej opinii złożonej w Urzędzie Gminy lub przesłanej drogą elektroniczną na adres: ekologia@kalety.pl do dnia zakończenia konsultacji, tj. do 02.02.2021 r.


§ 5


Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu opinii projekt Programu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Kaletach.


§ 6


Wyjaśnień w sprawie projektu Programu i konsultacji udziela inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Kaletach.


§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Należności.


§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2021 r.


 


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:


1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kalety, przy pomocy którego Burmistrz Miasta Kalety wykonuje zadania;


2) gminie, należy przez to rozumieć miasto Kalety;


3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina zawarła odpowiednią umowę;


4) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2021 roku;


Rozdział 2. Cel i zadania programu


§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;


2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;


3) odławianie bezdomnych zwierząt;


4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;


5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;


6) usypianie ślepych miotów;


7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;


8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Rozdział 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt


§ 3. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76. Rozdział 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami


§ 4. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie poprzez:


1) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; zamieszczenie w rejestrze następuje po dokonaniu weryfikacji przez urząd pisemnego wniosku opiekuna;


2) przekazywanie karmy dla opiekunów wolno żyjących kotów na ich wniosek;


3) ograniczanie populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację albo kastrację; zabiegi będą wykonywane przez zakład leczniczy dla zwierząt tj. Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Kaletach ul. Ligonia 14, wolno żyjące koty, po przeprowadzeniu zabiegu wrócą do miejsc przebywania.


Rozdział 5. Odławianie bezdomnych zwierząt


§ 5.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy będzie realizowane w następujący sposób:


1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt w gminie będzie miało charakter stały,


2) czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na podstawie zgłoszeń mieszkańców o pozostawionych bez opieki zwierzętach, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi;


3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzał podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający wymagane przepisami uprawnienia, tj. Schronisko dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76;


4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia;


5) transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywać środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;


6) w przypadku, gdy zostanie wyłapane zwierzę mające właściciela, będzie można je odebrać w schronisku w terminie 14 dni od dnia wyłapania; po 14 dniowym pobycie zwierzęcia w schronisku, jeżeli nie zgłosi się właściciel, zwierzę pozostaje w dyspozycji schroniska, na zasadach obowiązujących w schronisku.


Rozdział 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt


§ 6. Gmina zapewnia obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji bezdomnym psom i kotom, z wyłączeniem zwierząt, które z różnych przyczyn takim zabiegom nie mogą być poddane. Zadanie będzie realizowane przez lekarza weterynarii działającego na zlecenie Schroniska dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76.


Rozdział 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt


§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez gminę na stronach internetowych miasta Kalety oraz schronisko dla zwierząt w Miedarach, do którego trafiają bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu miasta Kalety. Gmina podejmuje się pomocy, w celu poszukiwania właścicielom zagubionych zwierząt. Rozdział 8. Usypianie ślepych miotów


§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie realizowane w następujący sposób:


1) gmina sfinansuje koszty usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy oraz ślepych miotów zwierząt bezdomnych;


2) zadanie realizowane będzie wyłącznie przez zakład leczniczy dla zwierząt, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usługi w przedmiotowym zakresie tj. Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Kaletach ul. Ligonia 14;


3) gmina dokona zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku.


Rozdział 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich


§ 9.


1. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego w Kaletach przy ul. 3 Maja 80.


2. Rolnik prowadzący wskazane gospodarstwo przejmie opiekę nad zwierzęciem gospodarskim do momentu znalezienia właściciela.


Rozdział 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt


§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii, Panią Izabelę Kondera, właściciela Gabinetu Weterynaryjnego w Kaletach ul. Ligonia 14. Po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu stanu poszkodowanego zwierzęcia podejmowane będą odpowiednie czynności. W przypadku gdy zwierzę jest ranne, zapewnia mu się opiekę lekarza weterynarii, natomiast gdy zwierzę jest martwe, następuje uprzątnięcie i utylizacja jego zwłok w przeznaczonym do tego zakładzie.


Rozdział 11. Finansowanie programu


§ 11.


1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono w budżecie miasta Kalety w wysokości 8 000,00 zł.


2. Wysokość środków finansowych oraz sposób ich wydatkowania:


1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wyjazd interwencyjny, wyłapanie zwierzęcia, przyjęcie psa lub kota do schroniska), obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 3 500,00 zł,


2) sterylizacja albo kastracja wolno żyjących kotów, opieka nad zwierzęciem po zabiegu - 2 000,00 zł,


3) dokarmianie wolno żyjących kotów (zakup i przekazanie karmy dla wolno żyjących kotów) - 500,00 zł,


4) usypianie ślepych miotów oraz kotów w sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność wynikająca ze złego stanu zdrowia zwierzęcia - 500,00 zł,


5) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 1 000,00 zł


6) przekazanie zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego - 500,00 zł.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-12 12:45:29.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.