Ogłoszenie o naborze na kandydatów na
rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie
rolnym w 2020 r.

Burmistrz Miasta Kalety – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. [AKTUALIZACJA]


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kalety. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:


1) być pełnoletnim,


2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kalety,


3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,


4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,


5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 


Informacje ważne dla osób składających oferty:


1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,


2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.


Wymagane dokumenty:


1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:


– imienia i nazwiska,


– adresu zamieszkania,


– telefonu,


– adresu email.


2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).


3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie obsługi klienta (parter budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).


Uwagi:


Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogloszenie o naborze rachmistrza spisowego 2020[spis_rolny2020_AKTUALIZACJA].pdf

zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_1-4[spis_rolny2020].docx

oswiadczenie_o_niekaralnosci[spis_rolny2020].docx

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:40:15 | Data modyfikacji: 2020-06-19 11:00:31.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.