Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety

Kalety, dnia 24 listopada 2014 roku


WSiRG.6220.4.49.2013.2014


OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


 


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c/ i lit. d/ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.),


z a w i a d a m i a m


 że na  wniosekSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO – OŚ/428/1247/8023/12/BL z dnia 19 listopada 2014 r.


W załączeniu informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.


Niniejsze obwieszczenie wywiesza się z dniem 25 listopada 2014 roku.


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia


 


 


 

 informacja SKO o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-25 13:15:16 | Data modyfikacji: 2014-11-25 13:17:08.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.