Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i
Wigury 2, 42-660 Kalety Podinspektor - Ekodoradca
w Wydziale Ochrony Środowiska i Niepodatkowych
Należności Gminy w ramach projektu pn.
„Śląskie. Przywracamy błękit”.

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


Podinspektor - Ekodoradca w Wydziale Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.


I. Wymagania niezbędne


1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (studia I stopnia).


2. Biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych.


3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i w piśmie.


4. Znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i w kraju), w tym znajomość Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.


5. Znajomość ustaw: prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.


6. Umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność.


7. Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej.


8. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się m.in. z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych).


9. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność wystąpień publicznych oraz organizowania i prowadzenia spotkań.


10. Gotowość do pracy w niestandardowych godzinach.


11. Nastawienie na realizację celów.


12. Obywatelstwo polskie.


13. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


14. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


15. Prawo jazdy kat. B.


16. Nieposzlakowana opinia.


II. Wymagania dodatkowe


1. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, budownictwa, OZE, chemii, ekonomii, fizyki, geofizyki, itp…


2. Ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji.


3. Doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.


4. Umiejętność pracy w zespole.


III. Zakres głównych zadań na stanowisku


1. Przygotowanie indywidualnego planu i harmonogramu działania.


2. Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem działania.


3. Wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.


4. Aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych: w planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


5. Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.


6. Udział w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi: o realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej, o podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza, o realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń.


7. Wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: o udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, o pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację.


8. Fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła.


9. Prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.: o organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów, o udział w opracowaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej gminy, o działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze.


10. Bieżąca współpraca z władzami gminy, Wydziałem Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy Kalety, innymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe, tj. WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW itp. w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza.


11. Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in.: opracowywanie raportów, zestawień, sprawozdań.


12. Planowanie i monitorowanie budżetu w projekcie.


13. Stała i ścisła współpraca z Województwem Śląskim jako Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo związkiem subregionalnym.


14. Zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. monitorowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka.


15. Proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy oraz działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu.


16. Współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.


17. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno - edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy).


18. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, studiach podyplomowych.


19. Udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Beneficjenta Koordynującego i/lub właściwy miejscowo związek subregionalny.


20. Aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.


21. Bieżąca analiza działań proekologicznych i monitorowanie realizacji wskaźników projektu na poziomie gminy oraz proponowanie działań zwiększających efektywność wdrażania projektu.


22. Realizacja obowiązków wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.


IV. Informacja o warunkach pracy


1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełny etat, od dnia 1 kwietnia 2022r .


2. Miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 oraz teren Gminy Kalety.


3. Praca z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych oraz wymagająca udziału w spotkaniach informacyjnych, w tym samodzielne prowadzenie spotkań.


4. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.


5. Zatrudniona osoba będzie zobligowana do udziału i ukończenia studiów podyplomowych oraz uczestnictwa w szkoleniach (koszt studiów i szkoleń będzie sfinansowany przez pracodawcę, w związku z powyższym będzie konieczność podpisania stosownej umowy lojalnościowej).


6. Koszty osobowe związane z zatrudnieniem ekodoradcy gminnego finansowane są w ramach budżetu projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” przez pierwsze 3 lata.


V. Wymagane dokumenty


1. CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem.


2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.


3. Oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – w mowie i w piśmie.


4. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.


8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko Podinspektor Ekodoradca w Wydziale Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Kaletach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.


VII. Miejsce i termin składania dokumentów


1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub doręczyć pocztą na adres: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor – Ekodoradca w Wydziale Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy”.


2. Oferty należy składać do dnia 21 marca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaletach.


3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach), nie będą rozpatrywane.


VIII. Informacje dodatkowe


1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze.


2. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.


3. Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne wraz z ogłoszeniem o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.


4. O dokładnym miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie.


5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.


6. Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34/ 352 76 57,


Burmistrz Miasta Kalety


Klaudiusz Kandzia


 Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej. LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY


 


Klauzula RODO

Oswiadczenia_ekodoradca.pdf

ogloszenie_o_wyniku_naboru_EKODORADCA.pdf

Kwestionariusz_osobowy_ekodoradca.pdf

Zaradzenie_0050_44_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:48:05 | Data modyfikacji: 2022-03-08 14:53:24.[wersja do druku]
« powrót
.