Informacje podstawowe

 

SPRAWY OBYWATELSKIE

Urząd Miejski w Kaletach I piętro pok. 9, 10, 11

 

Wydział realizuje następujące zadania:

 

1. Prowadzenie akt stanu cywilnego.

1) Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą.

2) Przyjmowanie oświadczeń woli.

3) Prowadzenie archiwum USC.

2. Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizacja uroczystości z tym związanych.

3. Ewidencja ludności.

1) Rejestracja zgłoszeń meldunkowych.

2) Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych.

3) Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

4) Decyzje w sprawach meldunkowych.

4. Wybory i referenda.

1) Organizacja wyborów i referendów.

2) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.

5. Dowody osobiste.

1) Wydawanie dowodów osobistych.

2) Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

3) Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

6. Zadania z zakresu obronności państwa.

7. Powszechny obowiązek obrony.

1) Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

2) Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Obrona cywilna.

Ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

9. Zarządzanie kryzysowe.

10. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych.

1) Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2) Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Mieście.

11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta.

12. Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne.

1) Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej.

2) Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

13. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracji - Karta Informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:28:24 | Data modyfikacji: 2019-06-18 10:08:52.[wersja do druku]

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
.