Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Kaletach przy ul. Ofiar
Katynia.Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia.


- działka nr 448/64 o powierzchni 0,1300 ha,


- działka zabudowana budynkiem pawilonu handlowego typu „Giżycko”,położenie: Kalety, ul. Ofiar Katynia, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,


- własność nieruchomości – Gmina Kalety, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00069809/1,


- przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  wymieniona nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem:


1MN67 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


2KDZ – tereny dróg zbiorczych,


- działka o regularnym kształcie prostokąta, dłuższym bokiem przylegająca do drogi publicznej. Położona w terenach zieleni niskiej otwartej oraz pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość o korzystnym położeniu, dostępności komunikacyjnej oraz ekspozycji nieruchomości,


- działka zabudowana budynkiem pawilonu handlowego typu „Giżycko” o powierzchni zabudowy ok. 70 m2. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia z roku 1979. Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości, odgromową oraz kanalizację,


- uzbrojenie – działka znajduje się w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,


- uciążliwości działki – w północno-wschodnim narożniku działki przebiega linia elektroenergetyczna wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.


cena wywoławcza  – 126 000 zł,


wadium – 20  000 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach:  25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 12 września 2019 roku.


Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.


Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:


1.    osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),


2.    osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,


3.    pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:49:20 | Data modyfikacji: 2019-08-06 09:57:32.[wersja do druku]
« powrót
.