Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Kaletach przy ul.
Lublinieckiej.

 


Burmistrz Miasta Kalety ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej.


działka nr 2617/48 o powierzchni 0,0226 ha,


- nieruchomość niezabudowana,


- położenie: Kalety, ul. Lubliniecka, karta mapy 2 Kalety, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej


– ul. Fabrycznej o nawierzchni asfaltowej.


- przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1PSB2 – tereny działalności produkcyjnej,


- działka o kształcie mało korzystnym, liniowym, kształcie prostokąta o bokach 3m x 75 m. Obszar działki w większości stanowiący chodnik dla pieszych o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się utwardzony parking, oraz tereny przemysłowe wraz z zabudowaniami.


- zagospodarowanie działki- aktualnie działka użytkowana jest jako chodnik dla pieszych oraz teren zieleni.,


- własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00068022/3,


- uzbrojenie: nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz drogi o nawierzchni utwardzonej,


- uciążliwości: mało korzystny kształt działki.


cena wywoławcza – 22 600 zł,


wadium – 2 500 zł.


Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.


Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 14 maja 2019 roku. Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:


1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),


2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,


3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo.


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11, tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-11 08:51:37 | Data modyfikacji: 2019-04-11 08:53:43.[wersja do druku]
« powrót
.