Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby.


działka nr 310/146 o powierzchni 0,0150 ha,


nieruchomość niezabudowana,


położenie: Kalety, ul. Zagłoby,


karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Zagłoby o nawierzchni nieutwardzonej, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN69 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o mało korzystnym kształcie utrudniającym swobodne jej zagospodarowanie zgodnie z uwarunkowaniami planistycznymi, teren działki wymagający wyrównania terenu i rozplantowania ziemi, nieogrodzona, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa jednorodzinna, własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00062687/0,


uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, uciążliwości: mało korzystny kształt działki utrudniający jej zagospodarowanie,


cena wywoławcza – 5 100 zł,


wadium – 600 zł.


Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.


Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 25, o godz. 10.00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 3 stycznia 2019 roku. Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:


1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),


2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,


3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:04:46.[wersja do druku]
« powrót
.