Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Kaletach przy ul.
Dąbrowskiego i ul. Księżycowej.

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. Księżycowej.


działka nr 3562/70 o powierzchni 0,0721 ha,


- nieruchomość niezabudowana,


- położenie: Kalety, ul. Dąbrowskiego i ul. Księżycowa, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego o nawierzchni asfaltowej oraz ul. Księżycowej o nawierzchni z kostki brukowej,


- przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP5 – tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną (bez możliwości zabudowy),


- działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, wyrównany, nieogrodzony, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa jednorodzinna,


- zagospodarowanie działki


- aktualnie na działce znajduje się plac zabaw dla dzieci,


- własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00059143/1,


- uzbrojenie: nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej,


- uciążliwości: na terenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży, równolegle do ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki przebiega kabel sieci telekomunikacyjnej, równolegle do granicy z działką nr 3676/70 w odległości 6-7 m od tej granicy, przebiega sieć niskiego napięcia, od ul. Księżycowej do budynku stacji transformatorowej przez teren działki przebiega sieć wysokiego napięcia.


cena wywoławcza – 35 000 zł,


wadium – 4 000 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 13 grudnia 2018 roku.


Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.


Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:


1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),


2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,


3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11, tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:20:43.[wersja do druku]
« powrót
.