Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu
pn.: "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
montaż układów solarnych oraz ogniw
fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym
Zakątku Śląska"

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.kalety.pl/


Ogłoszenie nr 3395 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.


Kalety: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety, krajowy numer identyfikacyjny 15139870600000, ul. ul. Żwirki i Wigury 2, 42660 Kalety, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3527630, e-mail sekretariat@kalety.pl; bgru@interia.pl, faks 34 3527635.
Adres strony internetowej (URL): target=_new>http://www.kalety.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.bip.kalety.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową
Adres:
Urząd Miasta Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” .
Numer referencyjny: OPiPŚ.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (Urząd Miejski oraz oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”. 2) Zamawiający zgodnie z art. 36aa. 1 ustawy Pzp., dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na: • Część nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” . • Część nr 2 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (urząd miasta oraz oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”. 3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 09331100-9, 45331000-6, 45330000-9, 09331200-0, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9, 45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1, 45261215-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część nr 1: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500 000,00 zł. Część nr 2: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 600 000,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część, wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej stanowi minimum sumę wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej przewidzianych dla części na którą(-e) Wykonawca składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: Część nr 1: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu minimum 150 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych każda. Część nr 2: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 40 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp. b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane: Część nr 1: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. Część nr 2: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Sekcja III Ogłoszenia o zamówieniu), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) w celu wykazania spełniania warunku - Sekcja III. 1.2) ogłoszenia o zamówieniu: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą złożyć dokumenty potwierdzające, że sumarycznie spełnią warunek opisany powyżej. Oceniany będzie ich łączny potencjał. 2) w celu wykazania spełniania warunku - Sekcja III. 1.3)ogłoszenia o zamówieniu: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) w celu wykazania spełniania warunku Sekcja III. 1.3)ogłoszenia o zamówieniu: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest złożyć dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji na zasadach określonych w art. 22a.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Dla Części nr 1: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Dla Części nr 2: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 z dopiskiem: "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”- Część nr ……… (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 lit. a). 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4a i 4b). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 1) W zakresie dotyczącym zmiany danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, które powodują zmianę lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych Miasta Kalety pod warunkiem, że zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej/fotowoltaicznej. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) nieprzekazania przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, e) niewykonania przez właścicieli budynków, w których mają zostać wykonane instalacje solarne/fotowoltaiczne - prac będących w ich gestii, których brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia przez okres dłuższy niż 14 dni przystąpienie do wykonania przez Wykonawcę instalacji kolektorów słonecznych w tych budynkach, f) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, g) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru, właścicieli budynków objętych inwestycją lub inne organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) dokonania przez Zamawiającego zmian w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli uniemożliwiło to Wykonawcy prowadzenie prac, lub w sposób istotny je zakłóciło, i) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego. 5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 8) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a) montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni, natomiast w pozostałej części należy zastosować stawkę 23%; b) montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego części zaliczonej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), np. na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji Wykonawca zastosuje stawkę/stawki podatku VAT wynikające z interpretacji uzyskanej od właściwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej, c) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 1) Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazana osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 4) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/01/2017, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ (odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta). Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu). 2. Do oferty należy dołączyć (odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta): 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie – jeśli dotyczy. 4) Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z ust. 5 Rozdziału VIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 05.01.2017 r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Realizacja zadania inwestycyjnego w części dotyczącej kolektorów słonecznych polega na: - zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 179 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Kalety, - dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. budynkach, - wykonaniu w 179 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewacze wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką, - wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, - przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, - podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o właściwej mocy (doboru mocy dokonuje Wykonawca, grzałkę dostarcza właściciel budynku). W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną wężownice zakup i dostawa pompy po stronie właściciela budynku, - zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, - przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych, - opracowanie instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych, - zamocowaniu na każdym budynku wyposażonym w instalację tabliczki informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, - przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów słonecznych. 2) Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym przez Biuro Doradcze ALTIMA s.c Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice oraz wzorze umowy (Załącznik nr 4a) stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ w tym PFU. 4) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7) Wymagany okres gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres rękojmi na prace projektowe jest równy okresowy gwarancji. 8) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: -Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat, -Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna również obejmować wymianę anody tytanowej jeżeli ulegnie zużyciu) – 5 lat, -Grupa pompowa – 5 lat, -Naczynia przeponowe – 5 lat, -Regulator (sterownik) solarny z czujnikami – 5 lat, -Tablice informacyjne – 5 lat, -Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 9) Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: • zaników napięcia, • obciążenia śniegiem, • gradobicia, • skoków napięcia w sieci budynku, • braku możliwości w odbiorze ciepła. Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 10) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na wykonaniu robót przygotowawczych oraz robót budowlano – montażowych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (pkt 7.3.3 – str. 14) stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając na względzie treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (…) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oze, Zamawiający wymaga, aby instalator słonecznych systemów grzewczych posiadał stosowny certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 11) Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 12) Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60
okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. 6
okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 25
czas usunięcia wad i usterek 6
wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) 3
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 30.09.2017r., w tym: 1) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2) Wykonanie robót budowlano-montażowych: w terminie do dnia 30.09.2017r.; 3) Dostawa i montaż tablic informacyjnych – nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 2. Terminem wykonania robót budowlanych a zarazem terminem zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie, natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, aby nie trwało dłużej niż 1 miesiąc. Nie dopuszcza się aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.

Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (urząd miasta oraz oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Realizacja zadania inwestycyjnego w części dotyczącej instalacji fotowoltaicznych polega na: - zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji budynku, - dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach, - wykonaniu w 212 obiektach kompletnych instalacji kolektorów fotowoltaicznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną, zasobnik buforowy z grzałką (nie dotyczy budynku Urzędu Miasta i oczyszczalni ścieków), sterownik, - wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, - przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary, - podłączeniu zasobnika buforowego z instalacją c.w.u. za pomocą zaworu mieszającego (nie dotyczy budynku Urzędu Miasta i oczyszczalni ścieków), - zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego, - przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, - opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, - zamocowaniu na każdym budynku wyposażonym w instalację tabliczki informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, - przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, - złożenia w imieniu właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji u właściwego OSD wraz z drukami OZE0 i OZE1 za okres od rozruchu do odbioru instalacji przez Zamawiającego. 2) Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym przez Biuro Doradcze ALTIMA s.c Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice oraz wzorze umowy (Załącznik nr 4b) stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ w tym PFU. 4) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7)Wymagany okres gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres rękojmi na prace projektowe jest równy okresowy gwarancji. 8) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: W ramach Części nr 2: a)System fotowoltaiczny na budynku Urzędu Miasta: - Panele fotowoltaiczne – 10 lat, - Inwerter- 8 lat, - Tablice informacyjne – 5 lat, - Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. b) System fotowoltaiczny na Oczyszczalni Ścieków: - Panele fotowoltaiczne - 10 lat, - Inwerter- 8 lat, - Tablice informac

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia [solary_foto].pdf

Informacja o wyborze oferty cz 2 [solary foto].pdf

Informacja o wyborze oferty cz 1 [solary foto].pdf

Zestawienie ofert cz. I [solary foto].pdf

Zestawienie ofert cz. II [solary foto].pdf

Wyjasnienia treści SIWZ 2 [solary foto]..pdf

PFU KALETY [solary foto zmina 15022017].pdf

Zalacznik nr 4b Wzor umowy_CZ. 2. [solary foto zmina 15022017].pdf

Zalacznik nr 4a Wzor umowy_CZ. 1 [solary foto zmina 15022017].pdf

Wyjaśnienia_1 i zmiana treści SIWZ_4 [solary foto zmina 15022017].pdf

Sprostowanie Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji_4 [solary foto zmina 15022017].pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia_4 [solary foto zmina15022017].pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3 [solary_fotovoltaika].pdf

Sprostowanie Ogloszenie zmian lub dodatkowych_informacji_3 [solary_fotovoltaika].pdf

Zmiana tresci SIWZ 3 [solary_fotovoltaika].pdf

Zmiana ogłoszenia 16993_2017.pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2 [solary_fotovoltaika].pdf

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych_informacji_2 [solary_fotovoltaika].pdf

Zmiana tresci SIWZ 2 [solary_fotovoltaika].pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia [solary_fotovoltaika].pdf

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych_informacji_1 [solary_fotovoltaika].pdf

Zmiana tresci SIWZ [solary_fotovoltaika].pdf

Ogloszenie o zamowieniu_BZP [solary_fotovoltaika].pdf

Ogloszenie o zamowieniu w Dz.U. UE nieobowiazkowe[solary_fotovoltaika].pdf

SIWZ [solary_fotovoltaika].pdf

Zalacznik nr 1a do SIWZ (Formularz oferty) [solary_fotovoltaika].pdf

Zalacznik nr 1b do SIWZ (Formularz oferty) [solary_fotovoltaika].pdf

Zalaczniki nr 2,3 i 5 do SIWZ [solary_fotovoltaika].pdf

Zalacznik nr 4a Wzor umowy_CZ. 1.[solary_fotovoltaika].pdf

Zalacznik nr 4b Wzor umowy_CZ. 2.[solary_fotovoltaika].pdf

Kalety_PFU [solary_fotovoltaika].pdf

Zalaczniki wer edytowalna [solary foto].zip

Zał 2 lista lokalizacji inwestycji Kalety_PFU [solary_fotovoltaika].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:22:19 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:34:11.[wersja do druku]
« powrót
.