Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pomieszczeń
Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na
Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR

Kalety: Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR.
Numer ogłoszenia: 132803 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont holu wejściowego poprzez ułożenie nowej wykładziny homogenicznej. Remont pomieszczenia na pokój pielęgniarski - rozebranie ścianki działowej, skucie tynków, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV. Remont łazienki poprzez wykonanie jednej kabiny prysznicowej wraz z krzesełkiem prysznicowym i poręczami. Wykonanie boksu szatniowego - 22 szafki zamykane w holu wejściowym. Remont wejścia na pierwsze piętro - malowanie ścian i sufitu oraz ułożenie wykładziny igłowej z włókien poliamidowych. Remont pomieszczenia do odpoczynku - wykonanie nowego sufitu z płyt, remont posadzki - płyty OSB i nowa wykładzina z PCV, wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem. Adaptacja balkonu na pomieszczenie klubowe - demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej, montaż drzwi wejściowych EIS 60, malowanie sufitu i ścian wraz z wykonaniem gładzi gipsowej, położenie nowej wykładziny igłowej oraz zabudowa balkonu od sali widowiskowej ścianką przesuwną o wysokości 3,7 m i długości 10 m. Wyposażenie pomieszczenia do aktywnego wypoczynku w drabinki na ścianach, rower stacjonarny, materace do ćwiczeń i piłki. Remont sufitu, ścian i posadzki w pomieszczeniu do terapii indywidualnej. Remont sufitu, ścian i posadzki w pomieszczeniu jadalni z aneksem kuchennym wraz z zakupem i zamontowaniem aneksu kuchennego z wyposażeniem. Remont portierni poprzez zaadaptowanie nia na pralkę i miejsce do prasowania. Zakup i montaż wyposażenia tj. krzesła, stoliki, piłka gimnastyczna, rowerek treningowy, ławka treningowa, drabinki do ćwiczeń, materace, taczany, kozeta pielęgniarska, biurko lekarskie z krzesłem, wyposażenie pokoju pielęgniarskiego, fotele, rzutnik multimedialny, ekran, komputer notebook 17, lodówka, płyta ceramiczna i inne wymienione w przedmiarze robót..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-1, 45.21.24.13-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 39.19.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem remont lub budowę budynków itp. o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie załącznikiem nr 3 do Formularza Oferty) oraz dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty; Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia - zawarte jest w załączniku nr 4 do Formularza Oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem remont lub budowę budynków itp. o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto).;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz Oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje treść bez żadnych zastrzeżeń (zawarte w treści Formularza Oferty). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Formularza Oferty. Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie kosztorysu uproszczonego zgodnie z załączonym przedmiarem. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin realizacji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, 2.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego; w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pok. nr 20..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, Sekretariat Burmistrza Miasta Kalety, pok. nr 22..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik postępowania Senior Wigor.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert. Remont pomieszczen MDK (Senior Wigor).pdf

SIWZ SENIOR WIGOR.pdf

SENIOR WIGOR - Wzor umowy.pdf

Specyfikacja wykonania robot - SENIOR WIGOR.pdf

Przedmiar Robot Budowlanych - SENIOR WIGOR.pdf

Dokumentacja Projektowa -SENIOR WIGOR.pdf

przedmiar_wyposazenie_pomieszczen SENIOR WIGOR.pdf

Przedmiar Roboty Elektryczne SENIOR WIGOR.pdf

Wycieraczka Wej. SENIOR WIGOR.pdf

Dokum. Projekt. SENIOR WIGOR.pdf

Uzupełnienie specyfikacja technicznej ( wersja ostateczna_)SENIOR WIGOR.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-08 14:35:30.[wersja do druku]
« powrót
.