Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -
lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach
przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność
gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność gminy Kalety.

 

Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,26 m2, położony jest w Kaletach przy ul.
1 Maja 64, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00058116/6, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego, na działce nr 2162/36
o powierzchni 0,0490 ha.

 

Lokal mieszkalny składa się z:

pokoju o powierzchni 19,98 m2
kuchni o powierzchni 8,89 m2
łazienki o powierzchni 2,63 m2
przedpokoju o powierzchni 5,76 m2

 

Do lokalu przynależne jest pomieszczenie - piwnica o powierzchni użytkowej 10,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 417/10.000.

 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 43.000,-zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).

 

Przetarg odbędzie się 29 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro.

 

Wadium w wysokości 5 000 zł. należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia  22 stycznia 2015 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

 

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszt spisania umowy ponosi nabywca.

 

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 
Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie.

 

Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu 34 352 76 50.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

R E G U L A M I N

publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości:

 

lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność Gminy Kalety

§ 1

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta Kalety zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2014 roku nr 0050.213.2014.

 

§ 2

Przetarg ma na celu wyłonienie osoby w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem postępowania przetargowego.

§ 3

Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

 

§ 4

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

dowód wniesienia wadium,
dowód tożsamości,
pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo,
 

§ 4

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

 

§ 5

Osoba przeprowadzające przetarg otwiera przetarg podając do wiadomości informacje takie jak:

Przeznaczenie i opis nieruchomości.
Księgę wieczystą.
Pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

 

§ 6

Wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 22stycznia 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział Woźniki.

 

§ 7

Wadium zwraca się do 3 dni po zakończeniu przetargu.

 

§ 8

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi.

 

§ 9

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 

§ 10

Postąpienie nie może być niższeniż 1% ceny wywoławczej tj. 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych)

 

§ 11

W czasie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.

 

§ 12

Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje obowiązywać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą cenę.

 

§ 13

Osoba przeprowadzająca przetarg po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen nie przyjmuje dalszych postąpień, po czym zamyka przetarg  ogłaszając imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 14

Z przetargu Komisja sporządza protokół przetargowy, który podpisują przewodniczący Komisji
i jej członkowie oraz nabywca.

 

§ 15

Organizator przetargu zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

 

§ 16

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania  zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz złożenia, przed przetargiem, pisemnego oświadczenia
o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 17
Komisja Przetargowa może odstąpić od przetargu przed jego rozpoczęciem oraz odrzucić dowolną ze złożonych ofert bez podania przyczyn.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:38:06 | Data modyfikacji: 2014-12-29 14:14:00.[wersja do druku]
« powrót
.