Drugi Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach, ul. 1 Maja 4


1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436) posiadające stopień nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego, które:
a. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
uzyskały co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej,
e. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
f. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674z późn. zm.)
a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr
164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie
dyscyplinarne,
g. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
h. nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
i. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani,
zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny
pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b. ukończyła studia magisterskie,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. b , e, g, i ogłoszenia.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
poz. 148, z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
własnoręcznie podpisane.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Kaletach.” NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM”', po ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Kaletach oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalety,
w terminie do dnia 27 lipca 2011r. (do godz. 15.00) na adres: Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, tel. (34) 3527 630.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kalety dnia 29 lipca 2011 roku godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach.

 Zarządzenie Nr 120 104 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-28 11:02:46 | Data modyfikacji: 2011-06-29 14:07:10.[wersja do druku]
« powrót
.