Uchwala Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie
powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji
zadania z zakresu pomocy społecznej

uchwala 37 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:44:24.
Uchwala Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Kalety

uchwala 36 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:54.
Uchwala Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Kaletach

uchwala 35 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:25.
Uchwala Nr 34/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w
skład Zespołu Szkół w Kaletach

uchwala 34 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:03.
Uchwala Nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach

uchwala 33 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:42:37.
Uchwala Nr 32/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
26/111/2019 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 32 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:57.
Uchwala Nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 31 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:18.
Uchwala Nr 30/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

uchwala 30 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:59:04.
Uchwala Nr 29/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

uchwala 29 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:58:32.
Uchwala Nr 28/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023

uchwala 28 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:34.
Uchwala Nr 27/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 27 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:00.
Uchwala Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 26 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:56:27.
Uchwala Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

uchwala 25 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:21:40.
Uchwala Nr 24/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 24 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:20:31.
Uchwala Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019"

uchwala 23 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:17:56.
Uchwala Nr 22/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
Nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach

uchwala 22 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:16:25.
Uchwala Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy
Kalety

uchwala 21 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:15:46.
Uchwala Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach udzielających schronienia
osobom bezdomnym

uchwala 20 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:11:17.
Uchwala Nr 19/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019
r.

uchwala 19 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:39.
Uchwala Nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019

uchwala 18 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:06.
Uchwala Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 17 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:09:28.
Uchwala Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 16 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:55:28.
Uchwala Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 15 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:40:28.
Uchwala Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 14 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:24:35.
Uchwala Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.

uchwala 13 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:30.
Uchwala Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 12 I 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:01.
Uchwala Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 11 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:21:50.
Uchwala Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 10 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:20:01.
Uchwala Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 9 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:18:31.
Uchwala Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów

uchwala 8 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:17:25.
Uchwala Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska

uchwala 7 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:48.
Uchwala Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych

uchwala 6 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:21.
Uchwala Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach

uchwala 5 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:58.
Uchwala Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

uchwala 4 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:30.
Uchwala Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w
Kaletach w sprawie składu osobowego stałych
komisji Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 3 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:00.
Uchwala Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 2 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:31.
Uchwala Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 1 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03
Opublikowane przez: Marek Parys