Uchwała Nr 201/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Kalety

uchwala_201_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:40:08.
Uchwała Nr 200/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety

uchwala_200_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:39:13.
Uchwała Nr 199/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty
sprzedaży na terenie miasta Kalety

uchwala_199_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:37:48.
Uchwała Nr 198/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
przekazania do sądu administracyjnego skargi
Wojewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na
skargę

uchwala_198_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:37:02.
Uchwała Nr 197/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków
wynikających z umowy dzierżawy

uchwala_197_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:35:29.
Uchwała Nr 196/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021 - 2029

uchwala_196_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:34:58.
Uchwała Nr 195/XXIII/2021 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2021 rok

uchwala_195_XXIII_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:34:29.
Uchwała Nr 194/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2021 rok

uchwala_194_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 17:02:50.
Uchwała Nr 193/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”

uchwala_193_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:23:04.
Uchwała Nr 192/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021

uchwala_192_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:22:29.
Uchwała Nr 191/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r.

uchwala_191_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:22:00.
Uchwała Nr 190/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia
Komunalnego

uchwala_190_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:20:47.
Uchwała Nr 189/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
najmu lokalu użytkowego

uchwala_189_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:47:14.
Uchwała Nr 188/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 rok w sprawie
dzierżawy nieruchomościu

uchwala_188_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:43:25.
Uchwała Nr 187/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
dzierżawy nieruchomości

uchwala_187_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:42:19.
Uchwała Nr 186/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Kalety

uchwala_186_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:41:39.
Uchwała Nr 185/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety

uchwala_185_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:38:56.
Uchwała Nr 184/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku
2020

uchwala_184_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:35:41.
Uchwała Nr 183/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020 - 2029

uchwala_183_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:34:26.
Uchwała Nr 182/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_182_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:33:48.
Uchwała Nr 181/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2021 r.

uchwala_181_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:28:32.
Uchwała Nr 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2021 rok

uchwala_180_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:27:10.
Uchwała Nr 179/XXII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021 - 2029

uchwala_179_XXII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:25:21.
Uchwała Nr 178/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety

uchwala_178_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:52:03.
Uchwała Nr 177/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kalety

uchwala_177_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:50:17.
Uchwała Nr 176/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości

uchwala_176_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:49:45.
Uchwała Nr 175/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

uchwala_175_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:49:02.
Uchwała Nr 174/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
uchwały nr 96/XII/2015 z dnia 19 listopada 2015
r. o opłacie targowej zmienionej uchwałą nr
114/XIV/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.

uchwala_174_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:47:31.
Uchwała Nr 173/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2021 roku

uchwala_173_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:46:38.
Uchwała Nr 172/XXI/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych

uchwala_172_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:45:19.
Uchwała Nr 171/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

uchwala_171_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:42:20 | Data modyfikacji: 2020-11-24 14:01:30.
Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020 - 2029

uchwala_170_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:41:32 | Data modyfikacji: 2020-11-24 13:55:28.
Uchwała Nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_169_XXI_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:40:24 | Data modyfikacji: 2020-11-24 13:52:29.
Uchwala Nr 168/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2029

uchwala_168_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:27:02.
Uchwala Nr 167/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_167_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:26:20.
Uchwala Nr 166/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety

uchwala_166_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:25:42.
Uchwala Nr 165/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kalety

uchwala_165_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:24:49.
Uchwala Nr 164/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie dzierżawy
nieruchomości

uchwala_164_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:24:16.
Uchwala Nr 163/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie najmu lokalu
użytkowego

uchwala_163_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:23:08.
Uchwala Nr 162/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalety w
roku szkolnym 2020/2021

uchwala_162_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:22:29.
Uchwala Nr 161/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Kalety w 2020 roku

uchwala_161_XX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:19:52.
Uchwala Nr 160/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2029

uchwala_160_XIX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:16:54 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:30:26.
Uchwala Nr 159/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_159_XIX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:14:02 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:30:01.
Uchwala Nr 158/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

uchwala_158_XIX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:13:32 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:29:35.
Uchwala Nr 157/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Kalety za 2019 rok

uchwala_157_XIX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:13:02 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:29:15.
Uchwala Nr 156/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Kalety wotum zaufania

uchwala_156_XIX_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:12:30 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:27:46.
Uchwala Nr 155/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium
Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i
studentów oraz określenie zasad jego
przyznawania

uchwala_155_XVIII_2020.pdf

ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_NPII.4131.1.732.2020_2_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:32:40.
Uchwala Nr 154/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Kalety

uchwala_154_XVIII_2020.pdf

ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_NPII.4131.1.736.2020_2_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:31:53.
Uchwala Nr 153/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety

uchwala_153_XVIII_2020.pdf

ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_NPII.4131.1.735.2020_2_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:30:40.
Uchwala Nr 152/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach

uchwala_152_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:30:16.
Uchwala Nr 151/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kalety

uchwala_151_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:29:28.
Uchwala Nr 150/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
przyjęcia apelu o utworzenie w Tarnowskich
Górach powiatowej stacji sanitarno -
epidemiologicznej

uchwala_150_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:28:54.
Uchwala Nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
nieuwzględnieniu petycji Fundacji Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie
wprowadzenia płatności bezgotówkowych

uchwala_149_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:28:21.
Uchwala Nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
przekazania petycji zgodnie z właściwością

uchwala_148_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:27:49.
Uchwala Nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020 - 2029

uchwala_147_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:25:36 | Data modyfikacji: 2020-08-20 13:07:31.
Uchwala Nr 146/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_146_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:25:03.
Uchwala Nr 145/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania:
„Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia"

uchwala_145_XVIII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:24:35.
Uchwala Nr 144/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala_144_XVII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:57:17.
Uchwala Nr 143/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr
138/XVI/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości

uchwala_143_XVII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:56:34.
Uchwala Nr 142/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr
137/XVI/2020

uchwala_142_XVII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:56:01.
Uchwala Nr 141/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2029

uchwala_141_XVII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:55:31.
Uchwala Nr 140/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala_140_XVII_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:54:59.
Uchwala Nr 139/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 139 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:19:19.
Uchwala Nr 138/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości

uchwala 138 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:18:48.
Uchwala Nr 137/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców
terminów płatności rat podatku od
nieruchomości

uchwala 137 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:18:23.
Uchwala Nr 136/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy
Kalety na okres do 3 lat

uchwala 136 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:17:49.
Uchwala Nr 135/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2029

uchwala 135 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:17:15.
Uchwala Nr 134/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala 134 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:16:28.
Uchwala Nr 133/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: „Zakup nowego ambulansu dla
WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach"

uchwala 133 XVI 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:14:43.
Uchwala Nr 132/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania
doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników

uchwala 132 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:04:05.
Uchwala Nr 131/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2029

uchwala 131 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:03:14.
Uchwala Nr 130/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala 130 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:02:27.
Uchwala Nr 129/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

uchwala 129 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:01:45.
Uchwala Nr 128/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku z kompostowaniem
bioodpadów

uchwala 128 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:00:41.
Uchwala Nr 127/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 127 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:00:17.
Uchwala Nr 126/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

uchwala 126 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:59:48.
Uchwala Nr 125/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

uchwala 125 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:57:40.
Uchwala Nr 124/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

uchwala 124 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:57:17.
Uchwala Nr 123/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kaletyw sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kalety

uchwala 123 XV 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:56:55.
Uchwala Nr 122/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 122 XIV 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:35:45.
Uchwala Nr 121/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 121 XIV 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:35:22.
Uchwala Nr 120/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalety w
roku szkolnym 2019/2020

uchwala 120 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:34:26.
Uchwala Nr 119/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2020 rok

uchwala 119 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:31:54 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:32:45.
Uchwala Nr 118/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020"

uchwala 118 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:31:15.
Uchwala Nr 117/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Kalety do Programu "Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja
2019-2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

uchwala 117 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:30:38.
Uchwala Nr 116/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

uchwala 116 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:30:07 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:32:51.
Uchwala Nr 115/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 115 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:28:28.
Uchwala Nr 114/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2020
r.

uchwala 114 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:28:04.
Uchwala Nr 113/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 113 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:26:50.
Uchwala Nr 112/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2020 rok

uchwala 112 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:25:03.
Uchwala Nr 111/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020 - 2029

uchwala 111 XIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:23:30.
Uchwala Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 110 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:36:06.
Uchwala Nr 109/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 109 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:35:34.
Uchwala Nr 108/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2020 roku

uchwala 108 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:35:07.
Uchwala Nr 107/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych

uchwala 107 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:34:28.
Uchwala Nr 106/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

uchwala 106 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:33:54.
Uchwala Nr 105/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości

uchwala 105 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:33:30.
Uchwala Nr 104/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 104 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:32:13.
Uchwala Nr 103/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 103 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:31:49.
Uchwala Nr 102/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 102 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:31:21.
Uchwala Nr 101/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 101 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:30:54.
Uchwala Nr 100/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony lokalu
stanowiącego własność Gminy Kalety

uchwala 100 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:30:24.
Uchwala Nr 99/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020

uchwala 99 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:29:17.
Uchwala Nr 98/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie
powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji
zadania z zakresu pomocy społecznej

uchwala 98 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:28:52.
Uchwala Nr 97/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przekazania
do sądu administracyjnego skargi Wojewody
Śląskiego wraz z odpowiedzią na skargę

uchwala 97 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:28:27.
Uchwala Nr 96/XII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w
Kaletach

uchwala 96 XII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:28:05.
Uchwala Nr 95/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 95 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 13:01:45.
Uchwala Nr 94/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 94 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:59:10.
Uchwala Nr 93/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: „Remont
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3248S
ul. Fabryczna w Kaletach"

uchwala 93 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:58:41.
Uchwala Nr 92/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku w sprawie wyboru
ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

uchwala 92 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:58:14.
Uchwala Nr 91/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku w sprawie
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia
kandydata na ławnika, które nie spełnia
wymogów formalnych

uchwala 91 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:57:46.
Uchwala Nr 90/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kalety

uchwala 90 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:55:56.
Uchwala Nr 89/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 października 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za
te usługi

uchwala 89 XI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:54:19.
Uchwala Nr 88/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 88 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:53:31.
Uchwala Nr 87/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 87 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:52:57.
Uchwala Nr 86/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik
przyrody

uchwala 86 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:50:06.
Uchwala Nr 85/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników

uchwala 85 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:49:07.
Uchwala Nr 84/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

uchwala 84 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:56.
Uchwala Nr 83/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 83 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:26.
Uchwala Nr 82/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum w Kaletach Miotku w Zespole
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

uchwala 82 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:02.
Uchwala Nr 81/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum im ks. Pawła Rogowskiego w
Kaletach w Zespole Szkół w Kaletach

uchwala 81 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:42:37.
Uchwala Nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół
Publicznych w Kaletach w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół
Publicznych w Kaletach

uchwala 80 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:42:13.
Uchwala Nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w
Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach
w pięcioletnie Technikum w Kaletach w Zespole
Szkół Publicznych w Kaletach

uchwala 79 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:41:47.
Uchwala Nr 78/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie likwidacji Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum
Usług Wspólnych w Kaletach i nadania mu statutu

uchwala 78 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:37:27.
Uchwala Nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

uchwala 77 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:36:58.
Uchwala Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

uchwala 76 IX 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:34:48 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:35:00.
Uchwala Nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 75 IX 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:33:34.
Uchwala Nr 74/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 74 IX 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:32:12.
Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Zmieniona uchwałą Nr 191/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku

uchwala 73 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:29:05 | Data modyfikacji: 2021-01-18 16:24:40.
Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 72 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:28:30.
Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Kalety

uchwala 71 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:24:11.
Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania
Skarbnika Miasta Kalety

uchwala 70 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:23:31.
Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 69 VIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:22:51.
Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 68 VIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:22:14.
Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

uchwala 67 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:20:13.
Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2018 rok

uchwala 66 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:17:29.
Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Kalety wotum zaufania

uchwala 65 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:09:49.
Uchwala Nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

uchwala 64 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:03:50.
Uchwala Nr 63/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dopłaty do
taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Miasta Kalety

uchwala 63 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:02:07.
Uchwala Nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 62 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:01:10.
Uchwala Nr 61/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 61 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:00:17.
Uchwala Nr 60/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na współfinansowania zakupu
samochodu policyjnego

uchwala 60 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:59:45.
Uchwala Nr 59/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Kalety publicznych
przedszkoli

uchwala 59 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:59:19.
Uchwala Nr 58/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kalety oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

uchwala 58 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:58:20.
Uchwala Nr 57/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie utworzenia
Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku
oraz nadania mu statutu

uchwala 57 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:54:32 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:57:18.
Uchwala Nr 56/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety

uchwala 56 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:53:57 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:55:44.
Uchwala Nr 55/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości

uchwala 55 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:51:57 | Data modyfikacji: 2019-06-13 14:47:07.
Uchwala Nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na
terenie miasta Kalety w 2019 roku

uchwala 54 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:51:20.
Uchwala Nr 53/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z obiektów sportowych na
terenie Miasta Kalety

uchwala 53 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:49:48.
Uchwala Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie podjęcia przez
Rząd RP skutecznych działań wpływających na
poprawę jakości powietrza w Polsce

uchwala 52 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:47:26.
Uchwala Nr 51/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia
odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg
gminnych

uchwala 51 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:46:44.
Uchwala Nr 50/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr
18/11/ 2018 z 20 grudnia 2018 roku

uchwala 50 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:46:14.
Uchwala Nr 49/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi

uchwala 49 VII 2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:42:15.
Uchwala Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu
Miasta Kalety, instrumentem płatniczym

uchwala 48 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:58:19.
Uchwala Nr 47/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 47 VI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:57:40.
Uchwala Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 46 VI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:58.
Uchwala Nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 45 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:27.
Uchwala Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 44 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:07.
Uchwala Nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach oraz
nadania mu statutu

uchwala 43 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:55:33.
Uchwala Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia
uchwały

uchwala 42 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:55:01.
Uchwala Nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia
uchwały

uchwala 41 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:54:35.
Uchwala Nr 40/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 40 V 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:49:12.
Uchwala Nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 39 V 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:48:41.
Uchwala Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 38 V 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:48:12.
Uchwala Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie
powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji
zadania z zakresu pomocy społecznej

uchwala 37 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:44:24.
Uchwala Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Kalety

uchwala 36 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:54.
Uchwala Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Kaletach

uchwala 35 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:25.
Uchwala Nr 34/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w
skład Zespołu Szkół w Kaletach

 


UCHYLONA Uchwałą Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 kwietnia 2019 roku

uchwala 34 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:03 | Data modyfikacji: 2019-04-18 15:04:16.
Uchwala Nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach

 


UCHYLONA Uchwałą Nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 kwietnia 2019 roku

uchwala 33 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:42:37 | Data modyfikacji: 2019-04-18 15:04:01.
Uchwala Nr 32/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
26/111/2019 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 32 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:57.
Uchwala Nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 31 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:18.
Uchwala Nr 30/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

uchwala 30 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:59:04.
Uchwala Nr 29/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

uchwala 29 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:58:32.
Uchwala Nr 28/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023

uchwala 28 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:34.
Uchwala Nr 27/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 27 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:00.
Uchwala Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 26 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:56:27.
Uchwala Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

uchwala 25 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:21:40.
Uchwala Nr 24/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 24 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:20:31.
Uchwala Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019"

uchwala 23 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:17:56.
Uchwala Nr 22/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
Nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach

uchwala 22 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:16:25.
Uchwala Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy
Kalety

uchwala 21 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:15:46.
Uchwala Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach udzielających schronienia
osobom bezdomnym

uchwala 20 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:11:17.
Uchwala Nr 19/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019
r.

uchwala 19 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:39.
Uchwala Nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019

uchwala 18 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:06.
Uchwala Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 17 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:09:28.
Uchwala Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 16 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:55:28.
Uchwala Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 15 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:40:28.
Uchwala Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 14 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:24:35.
Uchwala Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.

uchwala 13 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:30.
Uchwala Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 12 I 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:01.
Uchwala Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 11 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:21:50.
Uchwala Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 10 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:20:01.
Uchwala Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 9 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:18:31.
Uchwala Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów

uchwala 8 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:17:25.
Uchwala Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska

uchwala 7 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:48.
Uchwala Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych

uchwala 6 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:21.
Uchwala Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach

uchwala 5 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:58.
Uchwala Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

uchwala 4 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:30.
Uchwala Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w
Kaletach w sprawie składu osobowego stałych
komisji Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 3 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:00.
Uchwala Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 2 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:31.
Uchwala Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 1 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03
Opublikowane przez: Marek Parys