Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

 

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1
2
do dnia 7 września 2014 r.
- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 17 września 2014 r.
- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r.
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do dnia 12 października 2014 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.

 

do godz. 24. 00
- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

 

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r.
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 
do dnia 24 października 2014 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 
 
do dnia 26 października 2014 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

 

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

 

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

 

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy

 

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
do dnia 27 października 2014 r.
- rozplakatowanie obwieszczeń:

 

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

 

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 2 listopada 2014 r.
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych

 

zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
do dnia 7 listopada 2014 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.
- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00
- głosowanie
 

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:09:52.

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:09:52
Opublikowane przez: Marek Parys