ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ oraz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA
GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO
DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Jednostka prowadząca:


STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH


Wymagane dokumenty:


1. Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia


Wzór formularza ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND w formie pisemnej - POBIERZ


Wzór formularza ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH w formie pisemnej - POBIERZ


2. W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej – do wglądu dowód osobisty albo paszport.


Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety Stanowisko ds. Obywatelskich I piętro, pokój nr 10 tel. 34 352 76 46


w godzinach: - poniedziałek: 7:30 – 17:00 - wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 - piątek: 7:30 – 14:00


Opłaty: Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat. Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 


Termin i sposób załatwienia:


Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.


Inne informacje:


Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców


Można zgłosić:


- wyjazd z zamiarem stałego pobytu;


- wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;


- powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.


Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń:


1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.


2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.


3. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.


Gdzie i w jakiej formie można dokonać zgłoszenia


Zgłoszeń można dokonać:


• w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Urzędzie Miejskim przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu


• w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu


• zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 14:16:32.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 14:16:32
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót