ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY
PONAD 3 MIESIĄCE (nie dotyczy cudzoziemców)

Wymagane dokumenty:


1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. Nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)


2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.


3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu- do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


Załączniki do wniosku:


1. Załącznik nr 1- Zgłoszenie pobytu stałego - POBIERZ


2. Załącznik nr 2- Zgłoszenie pobytu czasowego - POBIERZ


Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pokój nr 10


Opłaty:


Nie podlega opłacie


Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie.


Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie- odpowiednio- na pobyt stały lub czasowy. Podstawa prawna 1. Art. 24, 28 ustawy z dnia 24 września 2010r, o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382)


Tryb odwoławczy Nie dotyczy


Dodatkowe informacje:


1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.


3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego , a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.


5. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:


• W formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo


• W formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w ptk 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Obywatel dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.


6. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z orzeczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 14:08:30.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 14:08:30
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót