ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB
CZASOWY

Wymagane dokumenty:


1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)


2. Paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.


3. Zameldowanie na pobyt stały (odpowiednio):


• karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,


• zezwolenspolitej Polskiej


• decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej


• decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,


• zgoda na pobyt ze względów humanitarnych


• zgoda na pobyt toleroia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,


• dokument „zgody na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały


• zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypowany


4. Zameldowanie na pobyt czasowy (odpowiednio):


• wiza


• w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


• legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,


• w przypadku obywateli UE- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia- oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,


• w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE- ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE


5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu- do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


Załączniki do wniosku:


1. Załącznik nr 1- Zgłoszenie pobytu stałego - POBIERZ


2. Załącznik nr 2- Zgłoszenie pobytu czasowego- POBIERZ


Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pokój nr 10.


Opłaty:


Nie podlega opłacie Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie. Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie- odpowiednio- na pobyt stały lub czasowy. Podstawa prawna 1. Art. 43 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382)


Tryb odwoławczy Nie dotyczy


Dodatkowe informacje:


1. Obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


2. Pozostali (niewymienieni w pkt 2) cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.


5. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.


6. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Śląski. Wnioski składa się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:45:32 | Data modyfikacji: 2019-02-06 13:56:24.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:45:32
Data modyfikacji: 2019-02-06 13:56:24
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót