SOWYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZAWEGO
TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz zgłoszenia.

2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pokój nr 10.

Opłaty: Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie.

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego i wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie - odpowiednio- z pobytu stałego lub czasowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382) Tryb odwoławczy Nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

2. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny).

3. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

4. Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy (miasta) na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego, który ten akt sporządził, bez konieczności wypełniania formularza zgłoszenia.

5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Formularze:

  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pobierz
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:39:44.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:39:44
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót