WYMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY LUB ANULOWANIE
ZAMELDOWANIA

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie.


Załączniki do wniosku:


1. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)


2. Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu


3. Potwierdzenie wniesienia opłat.


Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, sekretariat Urzędu - pokój nr 22


Opłaty: 10 zł.


Termin i sposób załatwienia:


W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego. Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna


1. Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382)


2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1044) Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje


1. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:


• Protokół z przesłuchania strony


• Protokół z wizji lokalowej wykonanej przy udziale stron


• Dokumenty pozyskane z Sądów, Prokuratury, Centralnego Rejestru Skazanych,


• Urzędów Pracy oraz Ambasad i Konsulatów Polski


• Postanowienie Sądu w sprawie ustanowienia przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu


• Protokół z rozprawy administracyjnej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:50:31 | Data modyfikacji: 2019-02-06 13:11:36.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:50:31
Data modyfikacji: 2019-02-06 13:11:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót