WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

Jednostka prowadząca: STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH


Wymagane dokumenty:


Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:


•Decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


•Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.


•Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.


Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez należy dołączyć następujące dokumenty:


• kserokopia właściwych zezwoleń i opłaty za zezwolenia (dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spoza Gminy Kalety)


Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety


Stanowisko ds. Obywatelskich I piętro, pokój nr 10 tel. 34/ 352 76 46


w godzinach: - poniedziałek: 7:30 – 17:00 - wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 - piątek: 7:30 – 14:00


Opłaty:


Opłata podstawowa za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


• 525 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.


• 525 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa.


• 2100 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.


Wartość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży. Opłata naliczana jest zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2137) na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. W przypadku, gdy termin ważności zezwolenia obejmuje pełny rok kalendarzowy opłatę można wnosić w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.


Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy gminy: 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027 PKO Bank Polski SA


Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez:


• 43,75 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.


• 43,75 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa.


• 175,00 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.


Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć:


• dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy


• dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy


• dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2100,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy


Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.


Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wynosi odpowiednio:


•1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.


•1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa.


•2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.


Opłata za zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.


Termin i sposób załatwienia:


zgodnie z KPA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2137)


Tryb odwoławczy:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia


Inne informacje:


Przed wydaniem zezwolenia wniosek kierowany jest do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wydania opinii.


Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres 2 dni.


Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.


Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:


• likwidacja punktu


• upływu terminu ważności zezwolenia


• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży


• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej


• niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wyznaczonych terminach.


Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.


Formularze i załączniki:

KARTA USŁUG - WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH [2019].pdf

wniosek o wydanie zezw na sprzedaz napojow alkoholowych [2019].pdf

Wniosek o wydanie jednorazowego zezw na sprzed nap alkoh [2019].pdf

Oswiadczenie o wartosci sprzedazy napojow alkoholowych [2019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:48:04 | Data modyfikacji: 2019-02-06 13:07:43.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:48:04
Data modyfikacji: 2019-02-06 13:07:43
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót