Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2” metodą odkrywkową na działce nr 209/13 w Kaletach.
2018-07-05 15:10:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-07-05 09:12:21
  ...więcej

Decyzja z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskiego ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.
2018-07-02 13:49:05
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich najemcom
2018-06-26 12:27:06
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlone lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich naje  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące otwartej debaty publicznej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2018-06-14 14:53:58
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reazliację zadań publicznych z zkresu ochrony i promocji zdrowia 2018
2018-06-13 14:48:16
  ...więcej

Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2018-06-12 09:30:14
Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły decyzją nr GL.RET.070.7.17.2018.EK z dnia 16 maja 2018 roku taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i decyzją nr GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 29 maja 2018  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
2018-06-06 09:40:50
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-05-25 13:57:07
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach dot. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kalety na lata 2018 - 2020
2018-05-23 10:43:24
  ...więcej

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego
2018-05-14 10:47:20
Miasto Kalety ogłasza konsultacje społeczne dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powyższe konsultacje organizowane są w związku z   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 oraz 437/97 w Kaletach”
2018-04-26 15:21:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pracach taksacyjnych na terenie Miasta Kalety - plany urządzania lasu.
2018-04-03 13:49:01
Informacja w sprawie prac taksacyjnych, które będą wykonywane od kwietnia br. na terenie Miasta Kalety w ramach zadania na zlecenie i koszt Starosty Tarnogórskiego tj. „Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stano  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2018-04-03 11:08:37
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokale użytkowe, położone na parterze budynku przy ul. 1 Maja  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:22:36
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Chorzowie, Bytomiu, Lublińcu, Częstochowie i Kłobucku oraz do Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w: Poznaniu, Wrocławiu i Gliwicach w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:21:30
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2018-03-26 15:31:10
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładowej stacji paliw w Kaletach na działce o nr 2326/100” realizowanej przez Cabwell Investments Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna 42-660 Kalety ul. Fabryczna 2a.
2018-03-19 09:57:35
  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2018 r
2018-02-14 10:39:29
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-02-02 11:53:58
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 306
poprzednie     następne