Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie dotyczące ofert złożonych na
dotacje w formie "małych grantów"

Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2013 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach wpłynęły dwie oferty na dotacje w formie "małych grantów" ogłoszone 21 czerwca 2013 r. 


Oferta nr 1- złożona przez Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne w Kaletach: "Wycieczka do Warszawy. Edukacja historyczna i obywatelska"

Dotacja z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 2360- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego- działalność kulturalna mieszkańców Kalet.

Kwota dotacji- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).


Oferta nr 2- złożona przez stowarzyszenie "Nasze Kalety": "Graj w Zielonej"

Dotacja z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność, § 2360- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego- poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym regionie.

Kwota dotacji- 7.699 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)


Oferty zostają upublicznione na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalety, stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalety.


W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Uwagi należy zgłaszać na Formularzu z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składanym w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2. W przypadku uwag przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do sekretariatu) lub przesyłanym na adres mailowy sekretariat@kalety.pl lub jacek.lubos@kalety.pl


oferta wycieczka Warszawa.pdf

oferta graj w zielonej.pdf

 
Formularz z uwagami [male granty].doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:24:37 | Data modyfikacji: 2013-07-08 14:58:08.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:24:37
Data modyfikacji: 2013-07-08 14:58:08
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl