Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu uchwały Rady
Miejskiej w Kaletach w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Kalety na lata 20013 - 2017

WOLiGL.711.12.2013


 


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 20013 - 2017


 


Na podstawie zarządzenia nr 0050.70.2013 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 30 kwietnia 2013 r. projekt uchwały Rady Miejskie w Kaletach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 - 2017 został poddany konsultacjom społecznym o zasięgu ogolnomiejskim.


 


Termin rozpoczęcia: 01.05.2013 r. Termin zakończenia: 08.05.2013 r.


 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem uchwały zostały umieszczone:


- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalety - Biuletyn Informacji Publicznej


- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury nr 2.


 


Opinie dotyczące projektu uchwały można było wnosić w trakcie odbywających się konsultacji społecznych na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl oraz w sekretariacie budynku Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury nr 2 w Kaletach.


Konsultacje o zasięgu ogólnomiejskim przeprowadzono w formie opinii zainteresowanych instytucji, stowarzyszeń, mieszkańców.


 


W wyznaczonym terminie do Wydziału Organizacji Logistyki i Gospodarki Lokalowej nie wpłynęły żadne opinie w powyższej sprawie.


 


Zgodnie z uchwałą nr 230/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu


przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kalety, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób i podmiotów w nich uczestniczących.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:06:52.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:06:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl