Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Komunikat Burmistrza Miasta Kalety o
przystąpieniu do opracowania zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Kalety wraz z Prognozą
Oddziaływania na Środowisko

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY


 


O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KALETY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


 


Na podstawie art. 11 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647, z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 21.03.2013 r. przez Radę Miejską w Kaletach uchwały: nr 246/XXVI/03 - o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium w Urzędzie Miasta w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2. Wnioski należy składać na piśmie a w sprawach związanych z ochroną środowiska także ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną, w  terminie do dnia 28 maja 2013 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-06 10:59:53.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-05-06 10:59:53
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl