Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w
sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r.
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
Mieście Kalety

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KALETY

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia  w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety

 

W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, projektów uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety, przeprowadzonych w dniach od 13 marca 2013 r. do 19  marca 2013 r. i dotyczące projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:

1)     zmieniająca uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

2)     zmieniająca uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach  z dnia
20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

3)     zmieniająca uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach  z dnia
20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Kalety

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-03-21 11:36:38.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-03-21 11:36:38
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl