Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o Konsultacjach uchwał dotyczących
wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Mieście Kalety

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety

 

 

Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:

                  

1)     zmieniająca uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

2)     zmieniająca uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach  z dnia
20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

3)     zmieniająca uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach  z dnia
20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej  w Kaletach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Podstawa: ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 5 marca 2013 r.

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał zamieszczone zostały poniżej.

zmiana uchwaly - 225 [2].pdf

zmiana uchwaly -227 [2].pdf

 
zmiana uchwaly -229 [2].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:46:48.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:46:48
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl