Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwaryego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 


OGŁOSZENIE


 


o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2013 roku.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.9.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 stycznia 2013 roku rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty realizacji zadania. Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań -

 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-25 14:20:47 | Data modyfikacji: 2013-02-25 14:22:07.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-02-25 14:20:47
Data modyfikacji: 2013-02-25 14:22:07
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl