Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizacje zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie miasta Kalety w 2013 r.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2013 r.

 

1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2013.

2. Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania. Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania;

b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji;

c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Termin składania ofert.

   Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do 15 lutego 2013 r.

5. Oferty powinny zawierać następujące dane:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji.

h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.

i) statut organizacji.

Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane.

 

6. Tryb wyboru ofert.

Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana wg następujących kryteriów:

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych;

b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł;

c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Kaletach w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Termin wyboru oferty.

 Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 19 lutego 2013 r.

8. Termin i warunki realizacji zadania:                                                     

a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r.;

b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

dla wszystkich uczestników;

c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie.

9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości 125.000 zł.

Zarządzenie Nr 0050.8.2013

Burmistrza Miasta Kalety

 

z dnia 16 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2013 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami pozarządowymi w roku 2013, stanowiącego załącznik do
Uchwały
Nr 220/XXIII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2013 r.
 2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach,
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. Na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety.
 4. W kaletańskiej gazecie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kalety.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2013

Burmistrza Miasta Kalety

 

z dnia 16 stycznia 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. z póź. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r.         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję konkursową celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety
w 2013 r.:

 

 

 1. Dariusz Szewczyk – Przewodniczący  
 2. Jacek Lubos – członek   
 3. Anna Cieslok – członek
 4. Gatys Joanna – członek
 5. Maria Rogocz - członek

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kalety.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Nowy wzor oferty 2013.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-16 12:37:48 | Data modyfikacji: 2013-01-17 14:37:06.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-01-16 12:37:48
Data modyfikacji: 2013-01-17 14:37:06
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl