Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE o wynikach konsultacji społecznych w
sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r.
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
Gminie Kalety

OGŁOSZENIE


BURMISTRZA MIASTA KALETY


o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety


 


W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety, przeprowadzonych w dniach od 6 grudnia 2012 r. do 13 grudnia 2012 r. i dotyczące projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:


1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 


3) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


5) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety,


 


organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.


 


 


 


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:10:55.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:10:55
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl