Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali
przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 12.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2  na okres  21 dni wykaz zasiedlonych lokali  przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Zarządzenie Nr  0050.176.2012

Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12 listopada  2012 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

     Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651)

 

zarządza się co następuje: 

                                                                                         § 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja karta mapy 2 Kalety, oznaczonych numerami działek:

-          nr 2156/36 o powierzchni 0,0435 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą :

-  KW   GL1T/00058109/4

                                                                                        § 2.

 

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                                        § 3.

Wykaz nieruchomości opisanych w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni.

 

                                                                                       § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

                                                                                                                                                                zał. nr 1

 

 

 

 

                            WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Lp.

 

Oznaczenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości lokalu wraz z udziałem w prawie własności  gruntu (zł.)

Osoby uprawnione do nabycia i termin złożenia wniosku

art.34.ust.1 pkt 1 i 2

  1.

nr działki 2156/36,

pow. 0,0435 ha, KW GL1T/00058 109/4

Lokal mieszkalny nr 6 położony w Kaletach przy ul. 1Maja 70  o pow. użytkowej 33,68 m2 i pow. przynależnej piwnic 4,22 m2 oraz udział 3320/100.000 części  w nieruchomości wspólnej

 

 

35 000

najemca lokalu

w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-12 12:53:37.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-11-12 12:53:37
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl