Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
sporządzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach

 


OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  07.11.2012 roku


 


 


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.) oraz  w oparciu o art. 79.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a  s i ę


 


o sporządzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na


budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach  na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 przez firmę Centrum Transferu Technologii  HEMARPOL Bogaccy Sp. z o o . z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach.


 


W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z materiałami – oceną oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, wnosić ewentualne uwagi, wnioski  i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 –  w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


 


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 10:56:52 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:40:52.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-11-07 10:56:52
Data modyfikacji: 2012-11-07 13:40:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl