Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kalety o wynikach
konsultacji społecznych w sprawie uchwał
dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KALETY

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

 

W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety, przeprowadzonych w dniach od 5 października 2012 r. do
12 października 2012 r. i dotyczące
projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:

1)     w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

            odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych 

            na terenie gminy Kalety i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

            przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)     w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)     w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kalety,

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:14:31.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:14:31
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl