Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia
04.10. 2012 roku o sporządzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla Firmy „HEMARPOL”

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  04.10. 2012 roku


 


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.), oraz  w oparciu o art. 79.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a   s i ę


 


o sporządzeniu  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla Firmy  „HEMARPOL” Bogaccy Spółka Jawna z siedzibą Kalety, ul. Fabryczna 2a   polegającego na budowie zakładu  zbierania, przeładunku i przerobu odpadów metali wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu i niemetalurgicznego  uszlachetniania złomu metali  na działkach nr ewid.  59/22, 134/22   i  93/22  w  Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a.


 


 


W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z materiałami –  oceną oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 35 76 41 –   w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


                                     


 


 


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-05 14:03:18.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-10-05 14:03:18
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl