Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji uchwał
dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

 

Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach:

                  

1)     w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

            odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych 

            na terenie gminy Kalety i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

            przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)     w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)     w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kalety.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej
w Kaletach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kalety:

ñ   uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

ñ   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

ñ   całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

ñ   osiągniecie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, redukcji masy odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych na składowisko,

ñ   utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami.

 

Podstawa: ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY

                  z dnia 4 października 2012 r.

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał zamieszczone zostały poniżej.

uchwala smieci na konsultacje [1].pdf

uchwala smieci na konsultacje [2].pdf

uchwala smieci na konsultacje [3].pdf

uchwala smieci na konsultacje [4].pdf

 
Zarzadzenie Nr 0050.159.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:01:00 | Data modyfikacji: 2012-10-05 12:02:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:01:00
Data modyfikacji: 2012-10-05 12:02:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl