Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  16.07.2012 roku


 


  Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.), oraz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a m


 


że na  wniosek  Centrum Transferu Technologii  HEMARPOL Bogaccy Sp. z o o . z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach  z dnia 06.07.2012 r. zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta Kalety postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach  na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97.


 


W związku z powyższym informuje się, że  w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 –  w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


 


 


                              Burmistrz Miasta Kalety


                              mgr Klaudiusz Kandzia


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-17 12:36:56 | Data modyfikacji: 2012-07-17 12:58:47.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-07-17 12:36:56
Data modyfikacji: 2012-07-17 12:58:47
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl