Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie miasta Kalety w 2012 r.

POBIERZ WZÓR OFERTY

 

Zarządzenie Nr 16/2012

Burmistrza Miasta Kalety

 

z dnia 15 lutego 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2012 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami pozarządowymi w roku 2012, stanowiącego załącznik do
Uchwały
Nr 119/XIII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2012 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2012 r.
  2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety.
  4. w Kaletańskiej gazecie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Miasta Kalety.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                        Załącznik

                                                                                                  do Zarządzenie Nr 16/2012

                                                                                               Burmistrza Miasta Kalety

                                                                                            z dnia 15 lutego 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2012 r.

 

1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2012.

2. Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania. Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania;

b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji;

c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Termin składania ofert.

   Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do 12 marca 2012 r.

5. Oferty powinny zawierać następujące dane:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji.

h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.

i) statut organizacji.

Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane.

 

6. Tryb wyboru ofert.

Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana wg następujących kryteriów:

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych;

b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł;

c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Kaletach w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Termin wyboru oferty.

 Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 16 marca 2012 r.

8. Termin i warunki realizacji zadania:

a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012 r.;

b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

dla wszystkich uczestników;

c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie.

9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości 125.000 zł.

 
Zarzadzenie 0050.32.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:59:44 | Data modyfikacji: 2012-03-14 15:24:29.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:59:44
Data modyfikacji: 2012-03-14 15:24:29
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl