Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej
przeznaczonej na cele usługowe, położonej w
Kaletach przy ul. Tarnogórskiej, stanowiącej
własność Gminy Kalety, przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Miasta Kalety


                  


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele usługowe, położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


 


         Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 13 grudnia 2011 r. do dnia 4 stycznia 2012 r.


 


 


 


 


Zarządzenie Nr 218/202/2011


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia 5 grudnia 2011 roku


       


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety.


 


 


              Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.


        


zarządza się co następuje:


       


§ 1.


     


Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele usługowe, pokrytej drzewostanem oraz zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Kaletach-Miotku przy ul. Tarnogórskiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi  działek 1201/124 i 1110/124 o łącznej powierzchni 1.0256 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00060075/3.


       


§ 2.


      


Szczegółowe dane dotyczące w/w nieruchomości zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.


          


§ 3.


      


Wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach na okres 21 dni.


       


                                                                § 4.


   


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 


 


  


 


załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety


z dnia5.12.2011 r. Nr 218/202/2011


 


 


 


                                                   Wykaz nieruchomości


                          przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


       


 


-          nieruchomość stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych 1201/124 i 1110/124 o łącznej powierzchni 1.0256 ha, karta mapy 1 Zielona,


-          położenie – Kalety- Miotek, ul. Tarnogórska,


-          własność gminy Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00060075/3,


-          działka nr 1201/124 o powierzchni 8838 m2 pokryta jest drzewostanem , o przeważającym składzie gatunkowym sosny 68-letniej. Na działce nr 1110/124 o  powierzchni 1418 m2 usytuowany jest budynek usługowy o pow. użytkowej 78,11 m2,  na dzień wyceny nie użytkowany. Budynek murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, pełniący funkcje usługowo-handlowe. Bryła budynku prosta, dach skośny, jednospadowy. Konstrukcja budynku w stanie dobrym, wymagającym remontu w zakresie wykończenia i wyposażenia obiektu.


-          ukształtowanie terenu: teren płaski, za wschodnią granicą działki znajduje się rów i potok Psarka. Kształt działki nr 1110/124 korzystny, regularny, zbliżony do prostokąta. Kształt działki  nr 1201/124 nieregularny.


-          uzbrojenie – w zasięgu przedmiotowej nieruchomości przebiegają instalacje energii elektrycznej, instalacja wodociągowa i kanalizacja deszczowa.


Przez teren nieruchomości przebiega wodociąg miejski wA 50,  czynny w odcinku od ul. Tarnogórskiej do rozgałęzienia na działce nr 1201/124. Wodociąg zaopatruje w wodę budynki wzdłuż ulicy Tarnogórskiej. W dalszym odcinku czynne odgałęzienie biegnące w kierunku oraz przez działkę nr 1110/124. Odcinek od rozgałęzienia w poprzek działki nr 1201/124 nieczynny. Kanalizacja sanitarna ks350 pełni funkcję kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ta pełni istotną funkcję odpływową dla wód opadowych z otoczenia. Dodatkowo, przez nieruchomość przebiega wodociąg (wA 500) oraz linia energetyczna średniego napięcia (eAŚN). Właścicielem wA 500 jest GPW w Katowicach. Urządzenia te zlokalizowane są w strefie peryferyjnej działki, nie utrudniając potencjalnego zagospodarowania terenu.


Działka nr 1201/124 jest gruntem leśnym. Dla jej gospodarczego wykorzystania konieczna jest procedura wyłączenia z produkcji leśnej. Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej następuje w formie decyzji, na wniosek inwestora. Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji nakłada na inwestora obowiązek wniesienia opłat z tego tytułu. Wyłączeniu podlega tylko ta część działki, którą przeznacza się pod zainwestowanie.


-          w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety w/w nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U_09 – tereny usługowe,


-          wartość rynkowa nieruchomości – 1 090 000 zł netto,  z czego sprzedaż działki zabudowanej nr 1110/124 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, zaś sprzedaż działki nr 1201/124 jako niezabudowanej objęta jest stawką 23% VAT.


-          nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym.


 


Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 25 stycznia 2012 roku. 


      


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach na okres 21 dni tj. do dnia 4 stycznia 2012 roku.


 


Kalety, dnia 5 grudnia 2011 roku


 


 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:34:28 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:57:28.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:34:28
Data modyfikacji: 2011-12-05 12:57:28
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl