Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia
12.09.2011 roku

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  12.09.2011 roku


 


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.), oraz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a m


 


że na  wniosek  pełnomocnika  Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowieckiej 54  Pani Anny Rej – Biuro Konstrukcyjne REJROJEKT    33-330 Grybów, ul. Siołkowa 336   nr pisma REJ/62a/GR/874/2011 z dnia 05.09.2011 r. zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta Kalety postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi 2252 S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka.


 


W związku z powyższym informuje się, że  w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 –  w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


 


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-19 08:30:29.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-09-19 08:30:29
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl