Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali
przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

 

Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 09.09.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2  na okres  21 dni wykaz zasiedlonych lokali  przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Zarządzenie Nr  167/151/2011

Burmistrza Miasta Kalety z dnia 09 września 2011 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych
do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651)

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja  karta mapy 2 Kalety, oznaczonych numerami działek:

- nr 2162/36 o powierzchni 0,0490 ha,

  dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą  KW   GT1L/00058116/6.

- nr 2155/36 o powierzchni 0,0493 ha.

  dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą  KW   58 113.

 

§ 2.

 

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykaz nieruchomości opisanych w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                zał. nr 1

 

 

                 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Lp.

 

Oznaczenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości lokalu wraz z udziałem w prawie własności  gruntu (zł.)

Osoby uprawnione do nabycia i termin złożenia wniosku

art.34.ust.1 pkt 1 i 2

  1.

nr działki 2162/36 k.m.2 Kalety, pow. 0,0490 ha, KW GL1T/00058116/6

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Kaletach przy ul.  1Maja 62   o pow. użytkowej 35,45 m2 i pow. przynależnej piwnic 8,96m2 oraz udział  387/10.000 części  w nieruchomości wspólnej

 

 

           37 400

najemca lokalu

w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

  2.

nr działki 2155/36 k.m.2 Kalety, pow. 0,0493 ha, KW 58 113

Lokal mieszkalny nr 11 położony w Kaletach przy ul. 1Maja 82  o pow. użytkowej 35,53 m2 i pow. przynależnej piwnic 4,33 m2 oraz udział 197/10.000 części  w nieruchomości wspólnej

 

 

          37 700

najemca lokalu

w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:11:11 | Data modyfikacji: 2011-09-09 13:11:19.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:11:11
Data modyfikacji: 2011-09-09 13:11:19
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl