Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kalety wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Kalety,16.06. 2011 r.


 


O B W I E S Z C Z E N I E


o wyłożeniu  do publicznego wglądu


projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 


 


Na podstawie art.11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871), art. 39 ust. 2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach nr 299/XLI/2010 - o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety,


 


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od. 1.07.2011 r. do 11.08.2011 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach , pok. Nr 25  w godz. od 08.00 do 14.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach w dniu 11.08.2011 r. o 16.00 godz.


 


Uwagi do studium należy składać na piśmie a w odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu oraz  drogą elektroniczną bez certyfikatu, do Burmistrza Miasta Kalety w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01.09.2011r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.


 


 


                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Kalety


                                                                                                                                            (-) Klaudiusz Kandzia


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-17 13:58:48.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-06-17 13:58:48
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl