Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Nowe zasady wyboru ławników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wyboru ławników, wprowadzoną ustawą z dnia
15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (termin obowiązywania od 14 czerwca br.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, udostępniamy nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe.

• Rada Miejska zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

 

Karty zgłoszenia według nowych zasad będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kaletach,
 ul. Żwirki i Wigury 2, pok. 15, II p. od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

zmiana ustawy- ławnicy NOWA.pdf

Oświadczenie 1NOWE .doc

oswiadczenie 2 NOWE.doc

karta2-1 NOWA.rtf

 
rozporządzenie ławnicy NOWE.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:20:32 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:22:42.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:20:32
Data modyfikacji: 2011-06-16 10:22:42
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl