Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Wybory ławników

INFORMACJA

 

Urząd Miejski w Kaletach informuje, iż w związku upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miejska w Kaletach, dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do orzekania:

 

1.       W Sądzie Okręgowym w Gliwicach – 1 osobę.

2.       W Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – 5 osób, w tym:

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

ü       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

ü       jest nieskazitelnego charakteru,

ü       ukończył 30 lat,

ü       jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

ü       nie przekroczył 70 lat,

ü       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

ü       posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

ü       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

ü       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

ü       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

ü       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

ü       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

ü       duchowni,

ü       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

ü       funkcjonariusze Służby Więziennej,

ü       radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów:

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej:

ü       prezesi sądów,

ü       stowarzyszenia,

ü       organizacje związkowe,

ü       organizacje pracodawców oraz

ü       inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

ü       oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat
ma obowiązek dołączyć:

ü       3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

ü        informację z Krajowego Rejestru Karnego;

ü       oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

ü       zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.


Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do  biura Rady Miejskiej w Kaletach, Żwirki
i Wigury 2, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. do godz. 17.30.

 

 

 

 

Szczegółowe zasady określają:

ü       Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),

ü       Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
(Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 370).


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w biurze Rady Miejskiej w Kaletach – Urząd Miejski Kalety, Żwirki i Wigury 2 (pokój nr 15), w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 – 15.30 oraz czwartek w godz. 7.30 – 17.30.
Dostępne są również w formie elektronicznej na stronach: http://www.bip.kalety.pl oraz
http://ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela biuro Rady pod numerem
tel. 34/ 352 76 55.

krk_lawnicy_2011.pdf

lista_osob_popierajacych.pdf

oswiadczenie_lawnicy_2011.doc

rozporzadzenie ławnicy 2011.pdf

ustawa wyciag_2011.pdf

 
karta_zgloszenia.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-01 14:15:36 | Data modyfikacji: 2011-06-01 14:28:04.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-06-01 14:15:36
Data modyfikacji: 2011-06-01 14:28:04
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl